Pembina                               : Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

Pemimpin Umum               : Drs. Yasmon, M.L.S.

Wakil Pemimpin Umum    : Artiningsih, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi             : Retno Widodo, S.H.

Redaksi                                : 1. Theodrik Simorangkir, S.H., M.H.

                                                2. Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.

                                                3. Apri Listiyanto, S.H., M.H.

                                                4. Dwi Rahayu Eka Setyowati, S.H, M.H.

 Redaktur Pelaksana         : Frans Andreas, S.I.Kom.

 Team Development         : 1. Muhamad Zahiruddin Nurdiansyah, S.Kom., M.H.

                                               2. Aditya Pandu Pradana, S.Hum.

                                               3. Ahmad Nurhabibi, S.Sos.

                                               4. Sri Handayani, S.T., M.B.A

                                               5. Rahma Fitri, S.H.

                                               6. Angga Wiratmoko, S.Kom.

Desain Grafis                    : 1. Indar Saleh, A.Md.

                                              2. Moh. Annas, S.I.Kom

Sirkulasi                             : 1. Aji Bagus Pramukti, S.H.

                                              2. Kusbandono Mas Galing, S.E.

 

Mitra Bestari                     : 1. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum.

                                              2.  Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.

                                              3.  Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.

                                              4.  Dr. Tri Hayati, S.H., M.Hum.